Besteksvoorbereiding All In One Sensor Validatie Test Terug naar overzicht
Inhoud project:
Stichting IJkdijk is een samenwerkingsverband tussen  STOWA, Deltares, TNO, N.V. NOM, Sensor Universe en het Nederlands bedrijfsleven. De stichting heeft als Noord Nederlands platform voor samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven een ontwikkeling op gang gebracht waardoor het mogelijk wordt op betrouwbare wijze dijken en kaden te monitoren. Met behulp van o.a. sensoren in- op het dijklichaam wordt actuele informatie verkregen over het gedrag  ben actuele sterkte van een waterkering. Hierdoor kunnen risico’s direct worden onderkend en zonodig maatregelen worden getroffen.

Aankomende zomer worden op de proeflocatie 3 fullscale proeven uitgevoerd; twee pipingproeven en een macromicrostabiliteitsproef. Het doel van de proeven:

Macrostabiliteitsproef
Het doel van de macrostabiliteitproef is na te gaan of gebruik van meetapparatuur een aanvulling vormt op de reguliere visuele inspectie voor het tijdig detecteren van grootschalige stabiliteitsproblemen van waterkeringen. Met grootschalig wordt bedoeld dat zowel in het dijklichaam als in de ondergrond bezwijken optreedt.

Pipingproef
Het hoofddoel van de pipingproef is na te gaan of door gebruik van meetapparatuur een monitoringssysteem voor het bezwijkmechanisme piping kan worden opgesteld. Nevendoel van de pipingproef is het vergroten van  inzicht in het proces en de tijdsduur van het verschijnsel piping en het valideren / verbeteren van bestaande rekenmodellen.

Kijk voor meer informatie op www.ijkdijk.nl

Samenwerking met:

Stichting IJkdijk www.ijkdijk.nl
Stichting Deltares www.deltares.nl

Locatie
Bad Nieuweschans, gemeente Bellingwolde
Opdracht
Stichting IJkdijk
Diensten

Stichting IJkdijk heeft de volgende werkzaamheden aan Bovisie uitbesteed:

  • Het inmeten van de bestaande situatie
  • Het maken van een RAW-bestek en tekeningen
  • Het maken van een grondbalans
  • Ondersteuning in de aanbestedingsprocedure