Wormer- en Jisperveld Terug naar overzicht

De waterkwaliteit in het Wormer- en Jisperveld laat te wensen over. Enkele jaren geleden heeft Natuurmonumenten het initiatief genomen voor een project om de kwaliteit van het water te verbeteren.
Om een betere waterkwaliteit te krijgen, is het nodig om de watergangen in het gebied te baggeren.
Het totale gebied heeft een oppervlakte van 2.400 hectare. Daarvan is 500 hectare water.Een van de problemen in het gebied is de veranderende waterkwaliteit in het gebied; die holt achteruit. Veen breekt af onder invloed van zuurstof waardoor onder water bagger ontstaat. Daarnaast is sprake van eutrofiëring; door omzetting van gebiedseigen en meststoffen (o.a. fosfaten, nitraten en stikstof) wordt er een overmaat aan voedingsstoffen in het systeem gebracht, die de waterkwaliteit nog verder verslechteren.
Ook komt er water met veel voedingsstoffen het gebied binnen vanuit het Noord-Hollands Kanaal.
Door de grote hoeveelheid bagger en voedingstoffen in het water ontstaat een negatieve spiraal in het watersysteem. Door de bagger te verwijderen en waar mogelijk het grondwaterpeil zo hoog mogelijk op te zetten (o.a. met behulp van drains) wordt de waterkwaliteit verbeterd.Om een betere waterkwaliteit te krijgen, is het nodig om de watergangen in het gebied te baggeren.

Samenwerking met

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier www.hhnk.nl
Gemeente Wormerland
Vereniging Natuurmonumenten, Provincie Noord-Holland, Agrarische Natuurvereniging Water, Land & Dijken en LTO-Noord.

Meer informatie over het project kunt u vinden via de Wormer- en Jisperwatersite
www.wormerenjisperwater.nl

Locatie
Het Wormer- en Jisperveld ligt in de Gemeente Wormerland
Opdracht
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Diensten
Werkzaamheden Bovisie tijdens voorbereiding
 • overleg met de aanliggende eigenaren/pachters van percelen waarop baggerspecie wordt gedeponeerd;
 • overleg en coördinatie met de aanliggende eigenaren over de inzet van baggerpompen;
 • intermediair namens Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier tussen aanliggende eigenaren en aannemers.
Werkzaamheden Bovisie tijdens uitvoering
 • coördineren van de werken in tijd en uitvoering;
 • toezicht houden op de uitvoering conform bestek;
 • bijwonen van bouw- en projectvergaderingen;
 • controleren van door derden aan te leveren berekeningen en tekeningen;
 • bijstaan opdrachtgever bij geschillen met de aannemer;
 • leveren van voortgangsrapportages;
 • overleg loonbedrijven, grond- en baggerverwerkers;
 • overleg met gemeente, nutsbedrijven en onderaannemers;
 • kwaliteitscontrole van de uitvoering vna het baggerwerk;
 • in- en uitpeilingen ten behoeve van de directie.